namastEstu mahAmAyE shrIpIThE surapUjitE

shankhachakragadAhastE mahAlakShmI namOstutE

namastE garuDArUDhE kOlAsurabhayankarI

sarvapApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE

sarvagjnE sarvavaradE sarvaduShTabhayankarI

sarvaduHkhaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE

siddhibuddhipradE dEvI bhuktimuktipradAyinI

mantramUrtE sadA dEvI mahAlakShmI namOstutE

AdyantarahitE dEvI AdyashaktEmahEshvarI

yogagjnE yogasambhUtE mahAlakShmI namOstutE

sthUla sUkShma mahAraudrE mahAshaktE mahOdarE

mahApApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE

padmAsanasthitE dEvI parabrahmasvarUpiNI

paramEshI jaganmAtarmahAlakShmI namOstutE

shvEtAmbaradharE dEvI nAnAlankArabhUShite

jagatsthitE jaganmAtarmahAlakShmI namOstutE

mahAlakShmyaShTaka stOtram yaH paThet bhaktimAnnaraha

sarvasiddhimavApnOti rAjyam prApnOti sarvadA

ekakAle paThennityam mahApApavinAshanam

dvikAlam yah paThennityaM dhanadhAnyasamanvitaha

trikAlam yah paThennityam mahAshatruvinAshanam

mahAlakShmIrbhavennityam prasannA varadA shubhA

|| iti shrImahAlakShmyaShTakam sampUrNam ||

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.