Happy Varamahalakshmi festival, Dear Viewers. May the Goddess of Wealth bless us all with abundance of wisdom, peace and prosperity.
AdilakShmI
sumanasavandita sundari mAdhaviLakshmi - Hindu goddess, Goddess Lakshmi. Clay diya lamps lit with Goddess Lakshmi during Diwali Celebration. Greetings Card Design Indian Hindu Light Festival called Diwal
chandra sahOdari hEmamayE |
munigaNamaNDita mOkShapradAyini
manjuLabhAShiNi vEdanutE ||
paNkajavAsini dEvasupUjita
sadguNavarShiNi shAntiyutE |
jayajaya hE madhusUdana kAmini
AdilakShmI sadA pAlaya mAm || 1 ||
dhAnyalakShmI

ayi kalikalmaShanAshini kAmini
vaidikarUpiNi vEdamayE |
kShIrasamudbhava mangaLarUpiNi
mantranivAsini mantranute ||
mangaLadAyini ambujavAsini
dEvagaNAshrita pAdayutE |
jayajaya hE madhusUdana kAmini
dhAnyalakShmI sadA pAlaya mAm || 2 ||
dhairyalakShmI
jayavaravarNini vaiShNavi bhArgavi
mantrasvarUpiNi mantramayE |
suragaNapUjita shIghraphalaprada
gjnAnavikAsini shAstranutE ||
bhavabhayahAriNi pApavimOchani
sAdhujanAshrita pAdayutE|
jayajaya hE madhusUdana kAmini
dhairyalakShmI sadA pAlaya mAm || 3 ||
gajalakShmI
jayajaya durgatinAshini kAmini
sarvaphalaprada shAstramaye |
rathagaja turagapadAdi samAvrita
parijanamaNDita lOkanutE ||
harihara brahma supUjita sEvita
tApanivAriNi pAdayutE |
jayajaya hE madhusUdana kAmini
gajalakShmI rUpENa pAlaya mAm || 4 ||
santAnalakShmI
ayi khagavAhini mOhiNi chakriNi
rAgavivardhini gjnAnamayE |
guNagaNavAridhi lOkahitaiShiNi
svarasapta bhUShita gAnanute ||
sakala surAsura devamunIshvara
mAnavavandita pAdayute |
jayajaya he madhusUdana kAmini
santAnalakShmi sadA pAlaya mAm || 5 ||
vijayalakShmI
jaya kamalAsani sadgatidAyini
gjnAnavikAsini gAnamayE |
anudinamarchita kunkumanUpura
bhUShita vAsita vAdyanutE ||
kanakadharAstuti vaibhava vandita
shankara dEshika mAnya padE |
jayajaya hE madhusUdana kAmini
vijayalakShmI sadA pAlaya mAm || 6 ||
vidyAlakShmI
praNata sureshvari bhArati bhArgavi
shokavinAshiNi ratnamayE |
maNimayabhUShita karNavibhUShaNa
shAntisamAvrita hAsyamukhE ||
navanidhidAyini kalimalahAriNi
kAmita phalaprada hastayutE |
jayajaya hE madhusUdana kAmini
vidyAlakShmI sadA pAlaya mAm || 7 ||
dhanalakShmI
dhimidhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi
dundubhi nAda supUrNamayE |
ghumaghuma ghuMghuma ghuMghuma ghuMghuma
shaNkhaninAda suvAdyanutE ||
vEdapurANa itihAsa supUjita
vaidikamArga pradarshayutE |
jayajaya hE madhusUdana kAmini
dhanalakShmirUpENa pAlaya mAm|| 8 ||
||iti aShTalakShmI stOtram sampUrNam||
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=f_rOG2ruzRk&w=560&h=315]

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply