namastEstu mahAmAyE shrIpIThE surapUjitE
shankhachakragadAhastE mahAlakShmI namOstutE
namastE garuDArUDhE kOlAsurabhayankarI
sarvapApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE
sarvagjnE sarvavaradE sarvaduShTabhayankarI
sarvaduHkhaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE
siddhibuddhipradE dEvI bhuktimuktipradAyinI
mantramUrtE sadA dEvI mahAlakShmI namOstutE
AdyantarahitE dEvI AdyashaktEmahEshvarI
yogagjnE yogasambhUtE mahAlakShmI namOstutE
sthUla sUkShma mahAraudrE mahAshaktE mahOdarE
mahApApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE
padmAsanasthitE dEvI parabrahmasvarUpiNI
paramEshI jaganmAtarmahAlakShmI namOstutE
shvEtAmbaradharE dEvI nAnAlankArabhUShite
jagatsthitE jaganmAtarmahAlakShmI namOstutE
mahAlakShmyaShTaka stOtram yaH paThet bhaktimAnnaraha
sarvasiddhimavApnOti rAjyam prApnOti sarvadA
ekakAle paThennityam mahApApavinAshanam
dvikAlam yah paThennityaM dhanadhAnyasamanvitaha
trikAlam yah paThennityam mahAshatruvinAshanam
mahAlakShmIrbhavennityam prasannA varadA shubhA
|| iti shrImahAlakShmyaShTakam sampUrNam ||[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-jSMm9X0IUc?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply