Posts

,

madhurAshTakam

Composer: vallabhAchArya adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram hridayam madhuram gamanam madhuram madhurAdhipatErakhilam madhuram vachanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram valitam madhuram chalitam…