Posts

,

Mahalakshmi AshTakam

namastEstu mahAmAyE shrIpIThE surapUjitE shankhachakragadAhastE mahAlakShmI namOstutE namastE garuDArUDhE kOlAsurabhayankarI sarvapApaharE dEvI mahAlakShmI namOstutE sarvagjnE sarvavaradE sarvaduShTabhayankarI sarvaduHkhaharE dEvI mahAlakShmI…