Songs in this episode:

  1. baagilanu teredu, Raaga: Hamsanandi, taaLa:khaNDachaapu, Composer: Kanakadasa

bAgilanu teredu sEveyanu koDu hariye
kUgidaru dhvani kELalillave narahariye
paramapadadoLage viShadharana talpadali
sirisahita kShIravAridhiyoLiralu
karirAja kaShTadali AdimUlAneMdu
kareyalAkShaNa baMdu odagideyo narahariye
kaDukOpadiM khaLanu khaDgavane piDidu
ninnoDeya yellihaneMdu nuDiye
dRuDhabhakutiyali shishuvu biDade ninnanu bhajise
saDagaradi kaMbadindoDede narahariye
yamasutana rANige akShaya vasanavanitte
samayadali ajamiLana porede
samayAsamayavuMTe bhaktavatsala ninage
kamalAkSha kAgineleyAdikEShavane
2. chandrachooDa, Raaga:hamsanandi, taaLa: Adi, Composer: Purandaradasa
chandra chooDa shiva shankara pArvati
ramaNa ninage namO namO
sundara mrugadhara pinAka dhanukara
ganga shira gaja charmAmbaradhara||chandra||
koraLali bhasma rudrAkshi mAle
dharisida parama vaishNava neene||chandra||
garuDa gamana siri purandara viTThalana
prANa priyane namO namO||chandra||

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply